Pavlova oh pavlova

Pavlova 9" rm65...dengan cream cheese